TOP STORIES:

FOLLOW US

ಆಡೊಂದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್ ಆಟಿ: ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಗೆ?


ತುಳು ಕೆಲೆಂಡರ್ಡ್ ನಾಲ್‌ನೇ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿ. ಬೇಸಕಾರ್ತೆಲ್‌ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸೊಡ್ದಾವರ ಕಾಟ್ ಸದೆಕುಲುಲಾ ಬುಲೆದ್ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟೊಲುಲಾ ಎಚ್ಚಾಪ. ಮದಿಮೆಲೇಸ್ ನಡಪುಜಿ, ಬೂತದೈವೊಗು ಬಲಸುಜಿ. ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಡಪತ್ತ್‌ದದಿನೊಕುಲು. ಉನಿಯೆರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಅರೆಗಲೊಡು ಅಟ್ಟೊಡು ದೀತಿನ ಸಾಂತನಿ, ಪೆಲತರಿ, ಅಪ್ಪಲ, ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಸಮಯ.ಒಂಜಿಕೋಡಿಡ್ ತಿನಿಯರೆಗಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಬೇಜಾರ್, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಯಿಟ್ ಗಾಲಿಬೊಲ್ಲೊ, ತೆಡಿಲ್ಮೆಂಚಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಆಟಿದ ಉನಸ್, ತಿನಸ್‌ಡೇ ಮರ್ದ್‌ಲಾ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಸೇವು, ತಜಂಕ್, ಬಾರೆದಂಡ್, ಕಣಿಲೆ, ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಟಿದ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಇಷ್ಟ. ಕಾಲೊಡು ಮರ ಸೇವುದ ಪತ್ರಡ್ಯೆಗ್ ಬಾರಿ ಮರ‌್ಯಾದಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡಿಮರ್ದ್ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ ಮಾತಾ ರೋಗೊಲೆಗ್ಲಾ ಬೋಡಾಪಿ ಮರ್ದ್ ಸೇರುಂಡುನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುವೆರೆನ. ಆಟಿಅಮಾಸೆಗ್ ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿನ ಕಟ್ಟ್‌ಪಾಡ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್‌ಡೇ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಕಾರಿಂಜ, ಪುತ್ತೂರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂಚಿತ್ತಿಈಶ್ವರ ದೇವ ಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆನಾ ನುರ್ಕು ಪನಿಯ ರಾವಂದ್. ಮೀದಾದ್ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೋಡುಕೈಯೆಲೆಡ್ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ (ದಾನ ಬುಡ್ಪುನಿ) ಕ್ರಮಲಾ ಪಿರಾಕ್‌ಡಿತ್ತಂಡ್.

ಮದು ಮಾಸ ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಡ್‌ದ್ ಆಟಿದ ರಾವುಗು(ರಾವು ಗುಳಿಗಗ್) ಇಲ್ಲ ಪಿದಯಿ ಕಾಯೆರ್‌ದ ಮರತಮುದೆಲ್‌ಡ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಪೊಸ ಮದಿಮಲ್ ಆಟಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುನ (ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನ) ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ್ ಡಾಂಡಲಾಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊತ್ತ್‌ಂದ್ ಎನ್ನ್‌ದ್ ಕಂಡನಿಬೊಡದಿ ಸೇರುನಲಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮದಿಮಲ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಪ್ಪೆಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡುವೆರ್‌ಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನನ ಕೆಲವೆರ್ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಬಡಪತ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ತೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಕಟ್ಟ್ಬೈದ್‌ಂಡ್‌ಂದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಆಟಿಡ್ ಬರ್ಪಿ ಕಳೆಂಜ ಏಸೊನು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈಲುದ್ದೊಗು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ್ ಜೋಕುಲುಮಲ್ಲಕುಲುಂದು ಮಾತೆರ‌್ಲಾ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಉಡಲ್ದ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಊರುಗುಬರ್ಪಿ ಅನಿಷ್ಟ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ಆಟಿಡ್ ಅಟ್ಟ ಅಡಿಪುನ ಕ್ರಮಲಾ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದ್ ಪುರುಸೊತ್ತುದ ತಿಂಗೊಲಾಯಿನೆಟ್ಟ್ ಅಟ್ಟ ಅಡಿಪುನ, (ಅತ್ತಂಡ) ಆಟಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತೆರ‌್ಲಾ ಸೇರ್ದ್ ಇಲ್ಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದ್ ಬೇಲೆ ದಾಂತೆ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಮೊದ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಆಟಿಡ್ ಚೆನ್ನೆದ ಮಣೆ ಪಿರ್ತಿದಗೊಬ್ಬು. ಅಂಜೊವೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ಕುಸೇಲ್. ತೋಡು ಕೈಯಲೆಡ್ ಕೂಜೆ ಮಕ್ಕೆರಿಡ್ ಮಿನ್ ಪತ್ತುನವು ಆಟಿದಇಸೇಸ.ಲೇಖನ : ಡಾ.ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆ, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರ.. ಕಾಲೇಜ್ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು.

Courtesy : Beauty of Tulunad


Share:

More Posts

Category

Send Us A Message

Related Posts

ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಯುರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್.


Share       ಮಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ.ರಾಯ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕ ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಟುಡೇ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ


Read More »

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾ ಅಂಚನ್ ಸಿ.ಕೆ


Share       ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾ ಅಂಚನ್ ಸಿ.ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜನುಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು🎂 ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಡಾ.ಅಂಚನ್ ಸಿ ಕೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು


Read More »

ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಲಿಕ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ


Share       ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಲಿಕ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ ಕೋಟ: ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಲಿಕರಾದ ಡಾ.ಸತೀಶ ಪೂಜಾರಿ (54) ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೋಟತಟ್ಟು ಮಣೂರು ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ


Read More »

ಆಷಾಢ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ?


Share       ಆಷಾಢ ಮಾಸವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.


Read More »

Potchefstroom ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ


Share       ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೊಟ್‌ಚೆಫ್ಸ್‌ಟ್ರೂಮ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ- ಪೆಸಿಫಿಕ್-ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ


Read More »

ಲಯನ್ಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ಇದರ 2023-24 ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Lion.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ


Share       ಲಯನ್ಲ್ ಕ್ಲಬ್  ಸಕಲೇಶಪುರ ಇದರ 2023-24 ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Lion.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಆರ್ಶಿತಾ ನಿವಾಸ ಹಳೆಸಂವೆರಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸೋಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ


Read More »