TOP STORIES:

FOLLOW US

ಇನಿತ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಇರುವೈಲ್ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬಲ ಉಂಗುಷ್ಟನ್ ದೀತಿನ ದಿನ


|| ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ||

ತುಳುನಾಡ್ ಇರುವೈಲ್ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡ್ ಕಾಂತುಬೈದ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅರಸುಲೆನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೋಂದು ಉಪ್ಪುನಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡೋಡು ಬೈ ಸೂಡಿ ಜಾಲ್ ಡ್ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ತಾರೆಡ್ ತಾರಯಿ,ಕೂಡುದ ಕೋರಿಲ್ ,ಕಿದೆಟ್ ಕೈ ಕಂಜಿಲ್ ಕಲ್ವೆರ್ನಪಾಲ್ಆಪಿನ ಕಾಲ ಕಲ್ವೆರ್ ಕಾಕೆರ್ ದಿಂಜುನಂಚಿನ ಪೋರ್ತುಡ್ ಬರ್ಕೆದ ಭಾಮೋಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗ್ ಬೈದಿನ ಪೋಣ್ಣುಲೆನ ಮಾನನೇ ಹರಣ ಆಪಿನ ಕಾಲ .(Copyrights owned by: billavaswarriors.com )

ಇಂಚ ಆನಗ ಕಲ್ವೆರೆನ್ ಪತ್ತರೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೋಡು  ಪಂದು ಅಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಅಪಗ ಪಂದುಂಜಬೈದ್ಯೆರ್ ಕೆನ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಮಲಿಯಾಳಿ ದೇಶೋಡ್  ಕುಂಟಲಾ ಜಂತ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಕಪ್ಪು ಮೋನೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ಬೋಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡುವೆರ್ .ಅಪಗ ತೆನ್ಕಾಯಿರಾಜ್ಯೋಡ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲ್ ಚಾವಡಿ ಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋರ್ತುಡು ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲ್ ಮನೆದೇವೆರ್ ಪೂಜೆಡ್ಉಪ್ಪುವೇರ್ ಮೋಕ್ಲೆನ್ ದೂರಡ್ ತೋದ್ ಮುಟ್ಟೋಗ್ ಲೆತ್ತೋಂಡೆರ್ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಕಾಂತುಬೈದ್ಯ ಪಂದ್ ಕೆನ್ನಗಾ ಜಂತ್ರಿಲೆ ದಾದಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬರ್ಕೆದ ಭಾಮೋಡ್ ಆಳಿಯಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಳಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ವೆರ್ ಕಾಕೆರ್ ದಿಂಜಿದ್ ಪೋತೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿಬಿಗಿತ ದೈವ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಭಾರಿ ದುಖಃಡ್ ಕೆನುವೆರ್ .ಆಪಗ ಜಂತ್ರಿಲ್ ಆತೆನ ನಿಕ್ಕ್ ವಾ ದೈವ ಬೋಡ್ ಮಲೆಭೂತಮೈಸಂದಾಯೆ,ಪಿಲಿ ಭೂತ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ,ಇಂಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಾ ದೈವ ಬೋಡು ಪನ್ ಪಂದ್ ಕೆನ್ನಗಾ ಇಂಚಿನ ದೈವೋಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬರ್ಕೆಡ್ಉಂಡು ಇರ್ ಕೊರ್ಪಾರಾಂಡಾ ಗುಬ್ಬಿದೇವೆರ್ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಡ್ ಮನೆದೇವೆರ್ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಡ್ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಗ್ಬೋಲ್ದು ಬೋಟ್ಟ ಪಾರ್ದಿನ ಶಕ್ತಿ ನ್ ಎಂಕ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರೊಡು ಪಂಡೆರ್ಕಾಂತುಬೈದ್ಯ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನ್ ಕೇನಡಾ ಆಲ್ ಕೈನೀಟಾಯಿನಡೆಗ್ ಜತ್ತ್ ಪಿದಾಡುನಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಆಂಡಾ ದೇಶ ತೀರ್ಗ್ ಲಾ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುಲಾಪಂಡೆರ್.ಜಂತ್ರಿಲ್ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಕಾಂತುಬೈದ್ಯ ದೇಶ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋರ್ತುಡು ಆಟಿ ಆಸ್ರ ತಿಂಗೊಲ್ ಪದಿಮೂಜಿ ದಿನ ಪೋಪಿನ ದಿನ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲೋಚನೆ ಬುಡಿಯೆರ್ತುಂಬೆದ ಪೂ  ,ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ್ ,ಅಚ್ಚಿದ ಬೆಲ್ಲ,ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ,ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ,ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ ,ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಪತೋಂದು ತಂತ್ರೋಡ್ಮಾನಾದ್ ಅರ್ನ ಸೆರಂಗ್ ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನ್ ಕಾಂತುಬೈದ್ಯನ ಸೆರಂಗ್ ಗ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರಿಯೆರ್ತುಳುವನಾಡ್ ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆರ್ ಪೆಲತ ಮಣೆ ಮಂಚಾವ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬೊಳ್ಳಿದ   ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಲ್ತ್  ನಂಬುವೆರ್..ನಂಬುದು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನಕರಿಯೋಡಾಂಡ ಕಂಡಿನ ಕಲ್ವೆರ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಕ್ಕ್ ದ್ ಸೈಪೆರ್ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ವಂಶೋನೆ ಇಂಜ್ಜಾದೆ ಪೊಂಪುಂಡು.. ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಕಷ್ಟ ಪಂದ್ ಯೆರ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆರಾ ಅಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟೋನ್ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತೋಲು..ಅವ್ ಯೆತೋ ಇಲ್ಲಡ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಯೋಲ್ನಂಬಿನಕ್ಲೆನ್ ಕೈ ಬುಡ್ತುಜೋಲ್….ಇನಿತ ದಿನತ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಬಲತ ಉಂಗುಷ್ಟದೀತಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಳ್ ಪದಿಮೂಜನೆ ದಿನ….

(Copyrights owned by: billavaswarriors.com )

ಬರಹಃ✍ ಅಂಕಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರ್ಮಾಳ್

 


Share:

More Posts

Category

Send Us A Message

Related Posts

ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್


Share       ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ *ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ ದಕ್ಷ  *ಬೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್* ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು *ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಜನರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್


Read More »

ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನುಡಿನಮನ


Share       ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನುಡಿನಮನ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್. ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನ ಸಲುವಾಗಿ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ ಕುರಿತು ಶೋಧ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು


Read More »

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರರ ಹೆಸರಿಡಲು ಮನವಿ


Share       ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 5 ಬಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡ ಜನತೆಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಹಾಗೂ


Read More »

ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ. ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಮೇ9 ರಂದು (ನಾಳೆ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಳೆಕೋಟೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ


Share       ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ, ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ. ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಅವರು


Read More »

ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಭರವಸೆಯ ಸೂರ್ಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ನುಡಿ ಬರಹ


Share       ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಮಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಗೊರೆಗಾವ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಜಯ ಸುವರ್ಣರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಜಯ ಸುವರ್ಣರನ್ನೇ


Read More »

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ಬುಡಸಹಿತ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಅವಳಿ ವೀರರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿ ತೂಗಿದ್ದ ತಾಕೊಡೆ ಮರ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ


Share       ಕಾಂತಬಾರೆ – ಬೂದಬಾರೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆದುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಬಾರೆ- ಬೂದ ಬಾರೆ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂತಬಾರೆ – ಬೂದಬಾರೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆದುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರ


Read More »