TOP STORIES:

FOLLOW US

ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತ್ಥಾನೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಹಾ ಪರ್ವ


ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ

ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತ್ಥಾನೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಹಾ ಪರ್ವ

ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರಣೀಕದ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿನ ಮಾಯಕದ ಗರ್ಭೊಡು ಕಾಯ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತ್’ದ್ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿಡ್ ಉದಿತ್ತ್ ಬೆಳಗಿನ ಇನೆವುಲ್ಲ ಪುರುಷೆರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕುಲ ದೇವೆರ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಶ್ರೀ ಬೆರ್ಮೆರ್…

ಸುಳ್ಯ- ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸರ್ಕಲ್ ರ್ದ್ ಒಂತೆ ಪಿರಾವುಗು ಎಡಮಂಗಲಗ್ ಪೋಪುನ ತಾದಿ.. ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಏಳ್ ಕಿ.ಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡ..! ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಎಣ್ಮೂರು, ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಡ್ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಮಳ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತ್ಥಾನ ತೂಯೇರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.. ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜ್ಜಿ 16-1-2021 ರ್ದ್ 18-1-2021 ಮುಟ್ಟ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಹಾ ಪರ್ವ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು…!

ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ..!
ಕೆಮ್ಮಲೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆನೆಪಾಪುನಿ “ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್”…!
ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಾರಣೀಕ ಸತ್ಯೊಲು ಇನೆವುಲ್ಲ ಪುರುಷೆರ್ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಪಾರ್ದನಡ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.. ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕುಲದೇವೆರ್ ಉಂದುವೇ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪನ್ಪುನವ್ವೇ ನಮಕ್ ನೆಗೆತ್ ತೋಜುಂಡು..!
ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ತಮ್ಮಲೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೈದ್ಯ ಪರಿಣತೆ ಏರಾಜೆ ಬರ್ಕೆ (ಇತ್ತೆದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್’ಲ್) ಗುರು ಪಟ್ಟದ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೊನು ಪಡೆವೊಂದು..!
ಇರ್ವೆರ್ ಅಮರ್ ಬಿರುವೆರ್ ಪಡುಮಲೆತ ಬೂಡುನು ಬುರ್ದು ಪಂಜ ಎಣ್ಮೂರು (ಐನ್ನೂರ್ಗ್) ಪಯಣ ಪತ್ತುವೆರ್.. ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ತಾದಿಡ್ ಬಿರಣೆ ರಾಮ ಜೋಯಿಸೆರ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ್.. ಆರ್ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರೆನ್ ಉಂತಾದ್ ಮೋನೆದ ಲಕ್ಷಣ ತೂಪೆರ್..! ತೂನಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೆರೆನಂಚಿನ ಮೋನೆದ ತೇಜಸ್ಸು ನೆಗೆತ್ ತೋಜುಂಡು..! ಮುಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷೆರತ್ತ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಲಿಂಬೆ ಪನ್ಪುನ ರಾಮಜೋಯಿಸೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ರ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಅಮರವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.. ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗ್ ಪಂಡಿನ‌ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ‌ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯುಂಡು. ಐಕ್ ‌ಅನುಸಾರವಾದ್ ಕಾಡ ನಡುಟ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಕೆಮ್ಮೆಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸಾನೊಗು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಕಾಡ್’ಡ್ ಪನಿ ಪೊರ್ತು ಜೆಪ್ಪುವೆರ್ ಅಪಗ ಕನೊಟು ಬತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅಭಯೊದ ನುಡಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ (ನಿಕ್ಲೆ‌ನ ಎದುರು ತೊಜುನ ಗೌರಿ ಸುದೆಟ್ ಮೀದ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗ್’ದಿನ ದೊಷ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು) ಅವ್ವೆ ರೀತಿ ಅವೆನ್ ನಡಪಾದ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಸಾನಿಧ್ಯದಡೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಬಿರಣೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಪೋಪೆರ್. ಅಪಗ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯೆರೆ ಉಂಡು ಒರ ದರುಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಟ್ಟೊನ್ವೆರ್..!
ಅಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಒಳಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ್ ತುಳುನಾಡ್’ದ ನಂದಾ ದೀಪೊಲು ಬೆಳಗ್’ದ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆಗ್ ದರುಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ನ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣ್, ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನಿಧ್ಯ.

ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಅಕೇರಿದ ದಿನೊನು ಎಣ್ಮೂರುಡು ಕಲೆದ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೊಗು ಎದೆ ಕೊರ್ದು, ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ, ಮುಪತ್ತಮೂಜಿ ತಾವು ಪನ್ಪಿನವ್ವೆನ್ ನಿರ್ಣಾಯ ಮಲ್ತುದು. ಪಂಚ ತತ್ವದ ವಜ್ರಕಾಯೊನು ಬುರ್ದು, ಸೈತಿನ ಸಾವು ಪುಟ್ಟುದಿನ ಅಮೆಕರ ಸೂತಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಾದ್, ಬ್ರಹ್ಮೈಖ್ಯೆರಾದ್ ಮಾಯ ಸ್ವರೂಪೆರಾದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ಪ, ಸತ್ಯೊನು ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಯದ ನುಡಿಟ್ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಒರಬಲೊಟು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದೆರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್’ಡ್ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ಗರಡಿ ಗುಂಡದುಲೈಯಿರ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದು ಭಕ್ತೆರೆನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೆನ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣೀಕ ಶಕ್ತಿಲು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್.

ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕುಲದೇವೆರ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ತ್ಥಾನ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲೊರ್ದಿಂಚ್ಚಿ ಇದಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ ಭಕ್ತೆರೆನ ಪಾಲ್ಗ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್.. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾನಿಧ್ಯ ಡ್ ಎಲ್ಲಂಜ್ಜಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಹಾ ಪರ್ವ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು..!

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ಕತ್,ಪಜೀರ್
12-1-2021


Share:

More Posts

Category

Send Us A Message

Related Posts

ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯು


Share       ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಿಠೋಬ ರುಕುಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ


Read More »

ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ : ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್


Share       ಯುವವಾಹಿನಿ( ರಿ) ಮಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ : ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು : ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ


Read More »

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ಬಿರುವೆರ್ (ರಿ )ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ


Share       ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬ ದೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ಬಿರುವೆರ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ


Read More »

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 17ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಿಗೆ “ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಪ್ರಧಾನ


Share       ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಿಗೆ  “ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಪ್ರಧಾನ ಕಟಪಾಡಿ  ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಸಮಾಜಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯ, ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ,ನಾಟಕ, ಸಿನೆಮಾ ಅಯೂಜನೆ ಹೀಗೆ


Read More »

ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಭಾಜನರಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್ ಬಜಾಲ್


Share       ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾ: ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್ ಬಜಾಲ್ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ನೀಡಿ  ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 17 ನೇ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು ಸೌದಿ


Read More »

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ಜನತೆ ಮನಗೆದ್ದೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದ ಎಸಿಪಿ ಮಹೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ


Share       ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಜನರನ್ನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನೂರುಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದವರು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ


Read More »